ຂໍ້ມູນ
ແຜນການລົງທືນ

 • ແຜນ 1 ຮັບ 150%

  10 % ຕໍ່ເດືອນ
  $10 - $500
  1. ຮັບຜົນຕອບແທນທຸກວັນ
  2. ລວມ 15 ເດືອນ
  ຊື້ແຜ່ນລົງທືນ
 • ແຜນ 2 ຮັບ 160%

  10 % ຕໍ່ເດືອນ
  $501 - $5,000
  1. ຮັບຜົນຕອບແທນທຸກວັນ
  2. ລວມ 16 ເດືອນ
  ຊື້ແຜ່ນລົງທືນ
 • ແຜນ 3 ຮັບ 170%

  10 % ຕໍ່ເດືອນ
  $5,001 - $20,000
  1. ຮັບຜົນຕອບແທນທຸກວັນ
  2. ລວມ 17 ເດືອນ
  ຊື້ແຜ່ນລົງທືນ
 • ແຜນ 4 ຮັບ 180%

  10 % ຕໍ່ເດືອນ
  $20,001 - $50,000
  1. ຮັບຜົນຕອບແທນທຸກວັນ
  2. ລວມ 18 ເດືອນ
  ຊື້ແຜ່ນລົງທືນ
 • ແຜນ 5 ຮັບ 200%

  10 % ຕໍ່ເດືອນ
  $50,001 - $100,000
  1. ຮັບຜົນຕອບແທນທຸກວັນ
  2. ລວມ 20 ເດືອນ
  ຊື້ແຜ່ນລົງທືນ
 • ແຜນ 6 VIP ຮັບ 240%

  10 % ຕໍ່ເດືອນ
  $100,001 < ຫລາຍກວ່າ
  1. ຮັບຜົນຕອບແທນທຸກວັນ
  2. ລວມ 24 ເດືອນ
  ຊື້ແຜ່ນລົງທືນ

ຂໍ້ມູນ
ເບື້ອງຕ້ນ

ວັນເລີມລະບົບ

Apr 1, 2020

ຄຳແນະນຳ

5 %

ແຖວ 1
2

2 %

ແຖວ 2
3

1 %

ແຖວ 3

ຮັບຜົນຕອບແທນຈາກການແນະນຳສະມາຊີກໃນສາຍງານ 3 ລະດັບ ຈາກເຮົາ